Vad kan du göra?


Hållbarhetsutmaningen är komplex och kommer att kräva omställningar och förändringar på alla nivåer och inom alla sektorer i samhället. För att lyckas måste vi börja värdera vår miljö högre än kortsiktig ekonomisk vinning och förändra det ekonomiska systemet därefter. Energisektorn måste ställas om, konsumtions-, mat- och resvanor förändras och jordbruket bli mer hållbart.

Det är lätt att känna sig liten och maktlös inför denna enorma utmaning. Och visst, stora förändringar måste genomföras på samhällsnivå, i hela världen. Men varje person har också en möjlighet att påverka, och en skyldighet att bidra med sin del. Vi tror att våra handlingar och vårt engagemang kan skapa ringar på vattnet. Det är vi medborgare som formar samhället, och förändringen börjar med oss.

Men för att kunna göra skillnad behövs både kunskap, engagemang och inspiration. Därför har vi skapat den här sidan.


Informera dig


Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definierades år 1987 i Brundtlandrapporten som “utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling delas ofta in i tre olika dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social. Dessa måste gemensamt och ömsesidigt stödja varandra för att skapa en hållbar utveckling.

Card image cap

Till skillnad från fred, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter har natur och miljö bara stått på FN:s agenda sedan 1972. Begreppet hållbar utveckling är idag en övergripande och vägledande princip för hela FN-systemet och världssamfundet. Läs mer om omställningen och argumenten för en hållbar utveckling på FN:s faktablad här.

LÄS MER

Card image cap

Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling är en överenskommelse mellan alla världens länder som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. På engelska kallas dessa mål för Sustainable Development Goals, SDGs.

LÄS MER

Card image cap

De nio planetära gränserna definierades av en forskargrupp under ledning av Johan Rockström på Stockholm Resilience Center och är nu ett begrepp som används världen över. Konceptet bygger på att vi har nio olika miljöproblem med ett tillhörande gränsvärde, där oöverskådliga miljöeffekter kan uppstå om dessa överskrids.

LÄS MER Se video


Klimatutmaningen

Vilken effekt har människan på klimatet? Vad är klimatförändringarna? Vad innebär egentligen en ökning av medeltemperaturen med 4 grader? Det finns många stora frågor kopplade till klimatutmaningen som ibland kan vara svåra att förstå sig på. Nedan har vi samlat hemsidor, rapporter och filmer för att du ska kunna lära dig mer om den utmaning vi står inför och vad vi tillsammans kan göra för att nå klimatmålen.

Card image cap

En crash-course i växthuseffekten. På två minuter förklarar svt:s meteorologer varför klimatet förändras och jorden blir varmare.

Se video Se video

Card image cap

1988 grundades FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som är en mellanstatlig organisation vars syfte är att på ett objektivt och vetenskapligt sätt informera om klimatförändringarna och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. Var femte år släpper de en ny rapport med det uppdaterade forskningsläget. Här är deras senaste, från 2018.

LÄS MER Läs mer (kort) Se video

Card image cap

Johan Rockström, en av forskarna som identifierat de planetära gränserna, berättar i detta TED-talk om 5 omställningar för en välmående och hållbar värld (5 transformational policies for a prosperous and sustainable world).

Se video


Energiomställningen

Vi vet att förbränning av fossila bränslen har en negativ påverkan på vårt klimat. Vi vet att en omställning måste ske. Men hur? Forskare och företag som har studerat omställning föreslår olika strategier för att möta Sveriges framtida energibehov. Lär dig mer om bränslen och framtidens energiförsörjning.

Card image cap

På vilket sätt och varför bidrar egentligen användningen av fossila bränslen till utsläpp och klimatförändringar? Titta på denna film för att lära dig mer.

Se video

Card image cap

Energimyndigheten publicerade 2016 en rapport innehållande 4 olika scenarier för Sveriges framtida energisystem. Varje scenario har olika drivkrafter som dikterar samhällsutvecklingen, till exempel global rättvisa, konkurrenskraft, individualism eller säker energiförsörjning. Med denna rapport försöker de att lyfta blicken från skatter, elpriser och budgetförslag och öppna för en inspirerande dialog om vart vi är på väg och vad det får för konsekvenser.

LÄS MER

Card image cap

“Mer sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft.” Det är de alternativ som presenteras i rapporten Sveriges framtida elproduktion med en framtidsspaning mellan 2030 och 2050.

LÄS MER


Sektorer med stor miljöpåverkan

Alla samhällssektorer bidrar med miljöpåverkan på ett eller annat sätt, men vissa mer än andra. Här listas de sektorer som, bortsett från energisektorn, har störst påverkan.

Card image cap

Transport: 43 procent av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som till stor del drivs av fossila bränslen. Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Läs mer om varför samt vägen för att ta sig dit.

LÄS MER

Card image cap

Jordbruk: Hur vi producerar maten och vad vi äter har en stor påverkan på miljön. Jordens befolkning väntas öka till 9 miljarder 2050, och klimatförändringarna skapar påfrestningar i form av extremväder och utbredd torka. Redan i somras drabbades svenska bönder hårt av den långvariga torkan, med förlorade skördar och brist på foder till boskap. Hur kan ett hållbart jordbruk se ut och vad kommer vi äta i framtiden?

LÄS MER LÄS MER Se video

Card image cap

Industri: Utsläpp från svensk industri utgör 32 procent av de totala utsläppen. Järn- , stål- och cementindustrin är de största utsläpparna. Forskning bedrivs och satsningar genomförs för att minska användningen av fossila bränslen i dessa branscher. Exempel från stålindustrin är projektet HYBRIT- stål utan kol.

LÄS MER


Det ekonomiska systemet

En av de fundamentala orsakerna till den ekologiska kris vi nu står inför, är att vi har ett ekonomiskt system som inte värderar de naturresurser och ekosystem som vi är helt beroende av. Att bedriva en verksamhet som skövlar skog och utarmar jordens resurser, orsakar utsläpp av växthusgaser och miljögifter eller leder till utrotning av arter, är fortfarande inte förknippat med några stora kostnader. Detta trots att det ekonomiska värdet av de ekosystemtjänster vi förlorar är stort, och trots att kostnaderna för de extremväder och den torka som klimatförändringarna orsakar redan är enorma. Ett ekonomiskt system som räknar in även långsiktiga och globala kostnader orsakade av resursuttag och miljöförstöring, skulle effektivt främja hållbara lösningar och konsumtionsvanor.

Card image cap

När ett företag eller en individ köper eller säljer något, får det ofta andra effekter än de som räknas in i priset, så kallade “externaliteter”. Att externaliteterna inte märks i priset betyder dock inte att de inte har en kostnad, utan bara att någon annan får betala den. Miljöförstöring är ofta en konsekvens av det här problemet. Till exempel är lågprisflygen billiga just eftersom kostnaden för klimatutsläppen de orsakar inte betalas av resenärerna, utan av framtida generationer. Med ett pris på miljöförstöring och naturresurser, ges ekonomiska incitament för företag och konsumenter att göra hållbara val. Klimatskatter och handel med utsläppsrätter är två metoder för att sätta en kostnad på klimatutsläpp.

LÄS MER LÄS MER

Card image cap

Till skillnad från en linjär ekonomisk modell där produkter och varor har en tydlig början och ett slut på soptippen försöker den cirkulära ekonomin skapa ett cirkulärt kretslopp där alla varor återanvänds eller återvinns så långt som möjligt. På det sättet krävs mycket mindre nya resurser och nytillverkning. För att detta ska vara möjligt måste tänket genomsyra varje steg och produkter tillverkas och designas så att de går att plocka isär och så att varje material kan användas på nytt.

LÄS MER LÄS MER

Card image cap

Det är dags att vi börjar utvärdera samhället och ekonomin på andra sätt än genom BNP. Måttet bortser från påverkan på ekosystem och framtida generationer, värden skapade av människors frivilligengagemang och tar inte hänsyn till social och miljömässig ojämlikhet. Vad som krävs är en ny balanserad syn på ekonomisk utveckling. Svenskarnas konsumtion är idag på nivåer långt över vad jorden klarar av. Att stirra oss blinda på tillväxtsiffror begränsar vårt handlingsutrymme i en tid då flera lösningar krävs – låt oss istället vara tillväxtagnostiker.

LÄS MER


Arbetslivet

Att skapa en hållbar livsstil är viktigt för att göra sin del för den nödvändiga omställningen. Men tänk om du också kunde förbättra världen i ditt arbete? Du kan faktiskt göra skillnad varje dag på jobbet och både små och stora beslut kan ha viktig positiv påverkan. Här är några tips för att du själv ska kunna JOBBA mer med hållbarhet.

Card image cap

Att skriva under Studentmanifestet är ett sätt att visa för företag och andra arbetsgivare att de måste vara en del av omställningen mot en hållbar värld för att locka morgondagens arbetskraft. För dig som redan arbetar- ställ krav på din arbetsplats och lyft frågor om hållbarhet!


Card image cap

Tiden du kommer lägga på arbete i ditt liv. Fundera över hur du vill påverka och vad du vill bidra till. Bli inspirerad, hitta värdefulla tips och läs guider om “high impact careers” från organisationen 80,000 hours.

LÄS MER

Card image cap

Det finns flertalet facebookgrupper relaterade till jobb och hållbar utveckling, två exempel är följande: "Jobb hållbarhetsfrågor" och "Jobb hållbarhetsfrågor: praktikplatser". Via den ideella karriärplattformen Sustainergies kan man även hitta hållbara studentuppdrag och karriärmöjligheter.

LÄS MER LÄS MER


Ställ om och påverka andra

Även om ett stort ansvar ligger på en högre nivå är det mycket som börjar med oss som individer. Engagera dig, gör förändringar och påverka andra i din omgivning att göra detsamma. Här listar vi några tips för hur du kan söka mer information, få inspiration eller göra ett test för att se hur stor din klimatpåverkan är.

Card image cap

En enkel guide för dig som vill göra miljösmarta val i vardagen. Skapad av Naturskyddsföreningen och finns tillgänglig som app eller hemsida.

LÄS MER

Card image cap

Naturvårdsverkets pod “Prat om klimat” ger tips och inspiration för hur du som konsument kan minska din klimatpåverkan i vardagen.

LÄS MER

Card image cap

Utveckling sker där det finns pengar, att investera i grönt sparande istället för exempelvis kolindustri gör därför enorm skillnad. Med tanke på hur framtidens utmaningar ser ut lär gröna företag dessutom kunna tjäna mycket pengar. Tyvärr är de flesta fonder som erbjuds av banker varken miljövänliga eller etiska och det krävs lite ansträngning för att investera i en grön framtid. Här är några tips som kan hjälpa dig på vägen.

LÄS MER LÄS MER


Card image cap

En vanlig bil står parkerad 94 procent av tiden, kläder hänger i garderoben mer än du har dem på dig, när du åker bort står hela ditt hem tomt. Det går åt enorma resurser för att producera alla varor vi vill ha och behöver, ändå är många underutnyttjade. Ett sätt att minska mängden prylar som behöver produceras, är att helt enkelt dela på de som finns. Med internet har möjligheterna blivit oändliga. Hyr ut din lägenhet när du är bortrest, gå med i en bilpool istället för att köpa bil, byt kläder med dina kompisar. Låna och hyr istället för att äga allting själv. Och det du äger, ja det kan du hyra ut när du inte använder det.

LÄS MER Se video

Card image cap

Ta reda på din egna klimatpåverkan genom att fylla i en klimatkalkylator.

Testa Testa

Card image cap

Global målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, men din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet! Här kan du lära dig lite mer om Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten.

LÄS MER


Card image cap

Engagera dig i skolan, en förening, organisation eller på jobbet. Ifrågasätt, informera, starta diskussion och väck intresse hos andra. Om den nödvändiga omställningen av samhället ska ske måste vi som inser hur viktigt detta är använda våra röster och göra skillnad. Att leva miljösmartare själv är viktigt, men gör det inte i det tysta. Visa andra att det är möjligt att leva ett hållbart, miljövänligt och lyckligt liv, och förändra allmänhetens syn på vad som är möjligt och eftersträvansvärt. Engagera dig politiskt, demonstrera, skriv en debattartikel eller gå med i en förening, för att öka trycket på alla samhällsaktörer att börja omställningen, nu.